In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 1 juli aanstaande is een ingezonden brief opgenomen van een aantal dierenartsen (The Caring Vets). In deze brief die vandaag ook in de NRC is verschenen, roepen de collega’s de beroepsgroep op om zich sterker uit te spreken over het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij. Deze discussie is nog actueler geworden naar aanleiding van een recent artikel in de NRC over de positie van dierenartsen binnen de NVWA.

De KNMvD vindt het van belang dat dierenartsen in een klimaat kunnen werken, waar zij hun taak en eigen verantwoordelijkheid op gebied van dierwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en volksgezondheid goed kunnen uitvoeren. Dierenwelzijn is terecht een belangrijk thema binnen de intensieve veehouderij en wordt naar verwachting steeds belangrijker. Dierenwelzijn maakt ook onderdeel uit van de transitie naar een (meer) duurzame veehouderij, waar we de komende jaren met alle sectorpartijen gezamenlijk naar toe zullen moeten werken.

Het maatschappelijk draagvlak voor de veehouderij in Nederland staat onder druk. Intensivering en schaalvergroting leiden tot vragen over dierenwelzijn en de risico’s voor volksgezondheid en milieu. Om de veehouderij in Nederland toekomstbestendig te maken zal deze moeten verduurzamen. Dierenartsen kunnen met hun expertise op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en veterinaire volksgezondheid een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling naar een duurzamere veehouderij. Naast de intensieve veehouderij spelen duurzaamheidsvraagstukken overigens ook bij andere vormen van dierhouderij, zoals het fokken en houden van gezelschapsdieren en paarden.

Een duurzame dierhouderij moet maatschappelijk verantwoord, ecologisch gezond en economisch levensvatbaar zijn. Omdat duurzaamheid vele aspecten kent is het niet altijd eenvoudig om te bepalen of een bepaalde vorm van dierhouderij ook echt duurzaam is. Bovendien kunnen duurzaamheidsaspecten met elkaar in conflict zijn. Zo bevordert een buitenverblijf bij scharrelkippen het dierenwelzijn maar is dit vanwege een verhoogde uitstoot van fijnstof een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Daarbij komt de vraag welke rol wij als dierenartsen kunnen en willen spelen in dit hele proces.

Discussiebijeenkomsten - praat mee!

De KNMvD vindt het van belang dat we hierover binnen de beroepsgroep een dialoog voeren. Wat is onze rol en welke mogelijkheden zien wij voor dierenartsen bij dierwelzijnskwesties en de noodzakelijke ontwikkeling naar een meer duurzame dierhouderij? De KNMvD heeft daarom het initiatief genomen tot een constructieve dialoog over dit onderwerp. Doel hierbij is de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen.

De eerste van een serie discussiebijeenkomsten over dit onderwerp is op 6 juli aanstaande van 19.00-21.00 bij de KNMvD te Houten. Dierenartsen (leden en niet-leden) die mee willen praten over dit onderwerp kunnen zich aanmelden via info@knmvd.nl (onderwerp: dialoog duurzame dierhouderij).

Deelname is kosteloos maar om de discussie te bevorderen is er een maximum aantal deelnemers (35). Om iedereen de kans te geven om mee te praten zullen er na de zomer nog enkele van deze discussiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Deelname aan de discussiebijeenkomst levert 2 nascholingspunten op.