Eerste resultaten onderzoeken kritische succesfactoren antibioticagebruik bekend
Het ministerie van LNV en de sectororganisaties hebben in 2017 onderzoek gedaan naar kritische succesfactoren (KSF) die een rol spelen bij de mate van antibioticagebruik op veehouderijbedrijven. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de pluimvee-, varkens- en vleeskalverhouderij op basis van bestaande data in combinatie met enquêtes onder veehouders.

Ondernemersfactoren
Uit de resultaten blijkt dat ondernemersfactoren een belangrijke invloed hebben op het antibioticagebruik. Dit zijn factoren die betrekking hebben op de veehouder zelf, zoals kennis; houding en gedrag. Veehouders die structureel veel antibiotica gebruiken vinden zich bijvoorbeeld wel capabel om het gebruik te verlagen. Maar in tegenstelling tot veehouders die weinig antibiotica toepassen hebben zij vaak het gevoel dit niet zelf te kunnen. In 2018 komen hiervoor coaching trajecten beschikbaar. In deze trajecten krijgendierenartsen ook andere bedrijfsadviseurs een rol. 

Bedrijfsfactoren
Ook bedrijfsfactoren bepalen in belangrijke mate het gebruik van antibiotica op veehouderijbedrijven. causale verbanden en handelingsperspectieven voor veehouders zijn echter minder makkelijk te leggen. Zo is bijvoorbeeld de relatie tussen bedrijfsomvang en antibioticagebruik niet eenduidig. Bij varkens- en vleeskalverbedrijven hebben kleinere bedrijven vaak een laag gebruik maar bij pluimvee geldt dat juist voor grote bedrijven. Om veehouders en dierenartsen praktische handvatten te geven zijn vervolgonderzoeken nodig. De KSF die uit deze diepere analyse naar voren komen zullen daarna door middel van pilots in de praktijk getest worden.

Dierenartsen en antibiotica
Welke rol spelen dierenartsen bij het terugdringen van het antibioticagebruik op een bedrijf? Daar doet de Universiteit Utrecht een apart onderzoek naar. Welke handelingsperspectieven hebben dierenartsen bij het verminderen van antibioticagebruik op veehouderijbedrijven? Die vraag kunnen dierenartsen helpen beantwoorden door een vragenlijst in te vullen. Alle landbouwhuisdierenartsen kunnen daar aan deelnemen. Dit is een unieke kans om uw mening te laten horen rondom het thema antibioticagebruik in de veehouderij en de positie die dierenartsen hierbij in moeten nemen! 

Meer informatie over het KSF-onderzoek dierenartsen en de link naar de vragenlijst vindt u hier

Binnenkort zal de minister van LNV een brief aan de Tweede Kamer aanbieden over dit onderwerp. Deze brief inclusief de uitkomsten van de KSF onderzoeken in de veehouderij zullen wij dan op de website plaatsen.