Mag mijn PMS leverancier de data in mijn PMS / Vetcis gebruiken voor eigen gebruik ? Aan welke (privacy) eisen moeten aangewezen databanken voldoen? Antwoord op deze en andere vragen kan je lezen in onze FAQ datalevering centrale databanken antibioticaregistratie.

Ook is er de mogelijkheid om op dinsdag 13 februari naar de informatieavond te komen! Deze is bij de KNMvD (De Molen 77) in Houten en duurt van 17.00 tot 19.00 uur. Aanmelden kan via info@knmvd.nl, onder vermelding van 'Informatie avond datalevering'. Ook voor niet-leden!

FAQ-lijst datalevering centrale databanken antibioticaregistratie

    •    Welke gegevens moet ik als dierenarts registreren bij een aangewezen centrale databank?

Dierenartsen zijn op basis van artikel 5.8 van het Besluit diergeneeskundigen verplicht om de toepassing of aflevering van door de overheid aangewezen diergeneesmiddelen te registreren in een daartoe door de overheid aangewezen databank.
Dit geldt op grond van artikel 5.10 van de Regeling diergeneeskundigen alleen voor antimicrobiële diergeneesmiddelen die worden toegepast bij of voorgeschreven voor houders met meer dan 250 kippen, kalkoenen of konijnen of meer dan 5 runderen, kalveren of varkens. De dierenarts moet op basis van artikel 5.11 van de Regeling diergeneeskundigen binnen 14 dagen na aflevering of toepassing de volgende gegevens registreren:
    •    de naam en het UDN/CIBG nummer van de dierenarts
    •    de naam, het adres en het UBN van de houder van dieren aan wie het diergeneesmiddel is afgeleverd.
    •    de datum van aflevering of toepassing van het diergeneesmiddel;
    •    de naam en het registratienummer van het diergeneesmiddel;
    •    indien beschikbaar, de EAN-code van het diergeneesmiddel;
    •    de afgeleverde of toegepaste hoeveelheid van het diergeneesmiddel;
    •    de diersoort, diercategorie, subcategorie en leeftijdscategorie, ten behoeve waarvan het diergeneesmiddel is afgeleverd of waarbij het diergeneesmiddel is toegepast.

Naast de wettelijke verplichting in het kader van het antibioticagebruik gelden er ook eisen vanuit de private kwaliteitssystemen voor veehouders en dierenartsen. De regelingen van de Stichting Geborgde Dierenarts schrijven voor dat dierenartsen alle voorschriftplichtige diergeneesmiddelen in de aangewezen centrale databanken registreren.

    •    In welke databank moet ik de wettelijke verplichte gegevens registreren?
Artikel 5.8 van het Besluit diergeneeskundigen geeft aan dat de dierenarts de registratie moet doen in dezelfde aangewezen databank waar ook de houder zijn gegevens (UBN, diercategorie, dieraantallen etc. volgens artikel 3.4 Regeling houders van dieren) heeft geregistreerd.

Op dit moment zijn er vijf door de overheid aangewezen databanken:
    •    vleeskalveren: www.infokalf.nl
    •    runderen: www.medirund.nl
    •    varkens: www.infovarken.nl of DGBase varken
    •    pluimvee: www.avined.nl
    •    konijnen: DGBase konijn

    •    Aan welke (privacy) eisen moeten de aangewezen databanken voldoen?
De overheid stelt een aantal eisen aan centrale databanken voor registratie van het antibioticagebruik. Dit zijn onder andere ook eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Zo moet het register de personen van wie zij gegevens registreren inzage geven. Tevens moet de beheerder van het register aan de overheid kunnen aantonen dat voldoende maatregelen zijn genomen om de privacy te waarborgen en zich openstellen voor controles hierop door de overheid. Daarnaast moet de beheerder voldoende maatregelen nemen om de geregistreerde gegevens afdoende te beveiligen en verlies en onrechtmatige of onnodige verwerking hiervan te voorkomen. Tot slot mag de beheerder de gegevens alleen verwerken voor de wettelijk verplichte registratie en die doeleinden waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven.

In artikel 1.11 van de Regeling handhaving en overige zaken Wet Dieren is omschreven dat de gegevens die worden verwerkt tot doel hebben om in het belang van de bescherming van diergezondheid en volksgezondheid inzicht te verkrijgen in de aflevering, toepassing en ontvangst van diergeneesmiddelen, en het hiermee bevorderen van een verantwoord en weloverwogen gebruik van diergeneesmiddelen en een effectief systeem van toezicht op en handhaving van de regelgeving.

    •    Op welke manieren kan ik aan mijn wettelijke registratieverplichting voldoen?
In de Wet Dieren staan geen specifieke eisen over de wijze waarop de dierenarts deze gegevens aan de aangewezen centrale databanken moet aanleveren. De aangewezen databanken moeten schriftelijk of elektronisch voldoende bereikbaar zijn  voor degene die gegevens in het register meldt.

    •    Kan ik de gegevens ook buiten mijn PMS om registreren in een aangewezen centrale databank?
In de Wet Dieren (en de daaraan verbonden besluiten en regelingen) is niet vastgelegd hoe de dierenarts de gegevens moet aanleveren aan een aangewezen centrale databank. De gegevens mogen ook handmatig in een aangewezen centrale databank worden ingevoerd. Daarnaast is het, in overleg met betreffende centrale databank, ook mogelijk om de gegevens in de vorm van een Excel bestand via een e-mail aan te leveren.

    •    Mag een centrale databank de kosten van registratie in rekening brengen?
De databanken mogen voor hun registratie tarieven heffen. Deze tarieven worden jaarlijks door de minister vastgesteld en mogen niet hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden waarvoor een register is aangewezen niet meer bedraagt dan de kosten die de beheerder maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden. Op dit moment zijn er alleen vastgestelde tarieven voor pluimveehouders.

    •    Voldoe ik aan mijn wettelijke verplichting als ik de gegevens in mijn PMS of in Vetcis heb geregistreerd?
Nee, registratie in het PMS of Vetcis is onvoldoende om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Pas als de data in de aangewezen centrale databank staan waar ook de veehouder registreert, voldoet de dierenarts aan zijn wettelijke verplichting.

    •    Moet ik mijn PMS (en/of Vetcis) toestemming geven om gegevens door te leveren aan een aangewezen     databank? Dierenartsen zijn wettelijk verplicht om gegevens over de toegepaste of afgeleverde antibiotica te registreren in een aangewezen databank. Het PMS (en/of Vetcis) verwerken deze gegevens in opdracht van de dierenarts zodat ze in een aangewezen databank geregistreerd worden. Omdat er voor deze registratie een wettelijke verwerkingsgrond is, is een aanvullende toestemming van de dierenarts aan het PMS of Vetcis niet nodig.


    •    Mag mijn PMS leverancier de  data in mijn PMS / Vetcis gebruiken voor eigen gebruik? 
Nee dit mag niet. Als u dit zou willen, dan zouden u èn de ondernemer waarmee u de 1:1 overeenkomst heeft hiervoor expliciet toestemming moeten geven. De 1:1 geeft u wel toestemming om gegevens door te geven aan de wettelijke databank, maar u kunt niet namens de ondernemer toestemming geven voor alternatief gebruik van de data.


    •    Moet ik als dierenarts mijn veehouders om toestemming vragen voor de registratie van zijn antibioticagegevens in een aangewezen databank?
Via de 1-op-1 overeenkomst hebben veehouders hun dierenarts al toestemming gegeven voor het doorgeven van de gegevens voor wettelijke verplichte antibioticaregistratie. Een aanvullende toestemmingsverklaring in het kader van privacywetgeving is daarom niet nodig.

    •    Moet ik als dierenarts mijn veehouders om toestemming vragen voor de registratie van andere voorschriftplichtige diergeneesmiddelen in een aangewezen databank?
Ook voor het doorgeven van gegevens over andere voorschriftplichtige diergeneesmiddelen, zoals vereist in private kwaliteitssystemen van dierenartsen en veehouders, is door middel van de 1-op-1 overeenkomst toestemming gegeven.

    •    Is mijn PMS verplicht om namens mij de gegevens aan een aangewezen centrale databank door te geven?
De aard en de omvang van de dienstverlening door PMS aan dierenartsenpraktijken zijn contractueel vastgelegd. Dierenartsen kunnen in dit contract nagaan in hoeverre hun PMS zich verplicht heeft om gegevens door te leveren aan een aangewezen centrale databank.

    •    Wat moet ik doen als mijn PMS weigert om de gegevens door te geven aan een aangewezen centrale databank?

Als een PMS weigert om de noodzakelijke gegevens door te geven aan een aangewezen centrale databank (waar ook de veehouder zijn gegevens registreert) dan kan de dierenarts de softwareleverancier daarop aanspreken. Het is eventueel mogelijk om de gegevens buiten het PMS rechtstreeks aan de aangewezen centrale databanken aan te leveren, bv. via een e-mail met een Excel bestand.